TOP |   日本語 | Global website |   中国語 |

NEWS release

2017-04-06

 

 

关于新产品液体肥料-藤酵素开始销售

 

 

 

 

藤酵素是针对农产品的品质提高以及收获量向上有着显著的效果,不仅在农产品,农业的其他领域里也可以应用。

 

产品名:藤酵素

 

 

 

 

 

 

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

公告内容按照发表日为基准,此外发表之后内容会有所变更,请谅解。

Copyright© DENBAi All Rights Reserved.